Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh

PART 1

1. Yes/No question

Câu hỏi với Yes/No dùng để kiểm tra thông tin cần hỏi là đúng hay sai. Với loại câu hỏi này chỉ cần chuyển động từ ra trước chủ từ đối với động từ “to be” và mượn trợ động từ Do/Does hoặc Did đối với động từ thường

She is a teacher. (Động từ “to be” : is)
=> Is she a teacher? (Cô ấy là giáo viên hả?)

He likes your car. ( Động từ thường: like)
=> Does he like my car?(Anh ấy thích xe của tôi à?)

She liked it
=> Did she like it? (Cô ấy thích nó không?)

Tom will be here towmorrow (Động từ “to be”: will be)
=> Will Tom be here towmorrow?(Tom sẽ đến vào ngày mai phải không?)

Để trả lời cho câu hỏi này,ta chỉ cần “yes” hoặc “no” rồi lặp lại chủ từ và động từ “to be” hoặc trợ động từ


Yes,I’m / Yes,he does / No she didn’t

2. Câu hỏi với Wh

Câu hỏi với Wh- là câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi Who (ai), whom(ai), which (cái nào), what (cái gì), when (khi nào), where (ở đâu), why(tại sao) và how (như thế nào)
Câu trả lời của câu hỏi Wh- phải là câu mang thông tin chứ không phải chỉ Yes hoặc No như câu hỏi Yes/No

Why was he late?
He missed the bus


Câu hỏi về chủ ngữ

Romeo loves Juliet.
=> Who loves Juliet.

Đối với câu hỏi về chủ ngữ (hỏi về Romeo) như trên, chỉ cần thay chủ ngữ bằng từ để hỏi thích hợp


Who wants something to eat?
(Có ai muốn ăn gì không?)

What happened to you last night?
(Chuyện gì đã xãy ra với bạn tối qua)

Câu hỏi về vị ngữ

She want to speak to John .
=>Who does she want to speak to? (Bạn muốn nói chuyện với ai?)

Đối với câu hỏi về vị ngữ như trên (Hỏi về John) tìm từ để hỏi thích hợp (Who) sau đó đặt từ để hỏi ở đầu câu và mượn trợ động từ tương ứng với chủ từ (she) và thực hiện đảo ngữ như với câu hỏi Yes/No


I am from Vietnam.
Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

3. Negative question (Câu hỏi phủ định)

Dùng câu hỏi phủ định đề thể hiện sự ngạc nhiên

Didn’t you hear the doorbell? I rang it three times
(Bạn không nghe tiếng chuông cửa hả? Tôi đã bấm chuông 3 lần mà)

Dùng câu hỏi phủ định cho một lời mời

Why don’t we go out for a meal tonight?
(Tại sao chúng ta không ra ngoài ăn tối nhỉ?)


(Tư liệu tham khảo: English Grammar in Use Intermediate – Raymond Murphy)

Câu hỏi Wh-:
Exercise 1; Exercise 2; Exercise 3; Exercise 4; Exercise 5
Câu hỏi Yes/No:
Exercise 1; Exercise 2; Exercise 3; Exercise 4

PART 2

1. Do you know where…?/ I don’t know why…?/ Could you tell me…? etc

What time is it? (Mấy giờ rồi)
=> Do you know what time it is? (Bạn có biết mấy giờ rồi không?)
SAI: Do you know what time is it?

Where can I find her? (Tôi có thể tìm cô ấy ở đâu?)
=> Can you tell me where I can find her? (Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể tìm cô ấy ở đâu không?)
SAI: Can you tell me where can I find her?

What time does the film begin? (Mấy giờ phim bắt đầu?)
=> Do you know what time the film begins?
SAI: Do you know what time does the film begin.

What do you mean? (Ý bạn là gì?)
=> Please explain what you mean?
SAI: Please explain what you do mean.

Why did she leave early? (Sao cô ấy đi sớm vậy?)
=> I don’t know why she left early?
SAI: I don’t know why did she leave early.


2. Sự thay đổi trật từ từ cũng xảy ra trong câu tường thuật

She said “What time do the banks close“?
=>She wanted to know what time the banks close
(Cô ấy muốn biết mấy giờ ngân hàng đóng cửa)


(Tư liệu tham khảo: English Grammar in Use Intermediate – Raymond Murphy)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s